Een analyse van de wijzigingen in de herziene Standaard 4410

05-03-2015

Per 1 januari 2016 is de vernieuwde Standaard 4410 in de regelgeving NV COS opgenomen. Deze standaard is van toepassing op samenstellingsopdrachten waarbij de samenstellingsverklaring wordt afgegeven na 1 januari 2016. U mag uiteraard de nieuwe standaard eerder toepassen. Op het eerste gezicht vallen de inhoudelijke verschillen met de oude standaard mee, maar schijn bedriegt.

François Herms[i]

In dit artikel behandel ik de belangrijkste verschillen tussen de huidige en nieuwe Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten.

'De nieuwe Standaard 4410 is een zelfstandig leesbare standaard voor de samenstellingsopdracht inclusief het vereiste om relevante ethische voorschriften na te leven.'

Algemeen
Het doel van de nieuwe standaard  is dat de accountant zijn ‘deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving’ toepast. In de nieuwe Standaard 4410 wordt aangeven waar het samenstelproces begint. Het vertrekpunt is nu de reeds uitgewerkte saldibalans.

Dit betekent dat het verzamelen van onderliggende administratieve gegevens, het rubriceren en samenvatten in de vorm van administratieve vastleggingen, tot en met de productie van de saldibalans, niet onder Standaard 4410 valt. Dit is expliciet aangegeven in de toelichtende tekst van de standaard.

Op deze manier kan de accountant zich focussen op de relevante risicoposten en de te verrichten werkzaamheden.

Aanvaarding en continuering van de opdracht
Voorafgaand aan het uitvoeren van een samenstellingsopdracht moeten de voorwaarden in een opdrachtbevestiging of een andere schriftelijke overeenkomst zijn vastgelegd.

In deze opdrachtbevestiging moet aandacht worden geschonken aan de ethische en kwaliteitsregels met betrekking tot de opdracht. Een “best practice” die veel accountants toch al toepassen en in de nieuwe standaard nu verplicht is.

‘Het aandacht schenken aan de ethische verwachtingen van de accountant draagt bij aan de toegevoegde waarde van de samengestelde informatie.’

Wanneer u in 2015 voor de vrijwillige toepassing van de nieuwe standaard 4410 kiest, heeft u een vrijstelling voor de schriftelijke opdrachtbevestiging. Uiteraard moet wel overeenstemming bestaan over de opdracht.

Op het moment van schrijven van dit artikel is nog geen nieuw model beschikbaar voor de opdrachtbevestiging.  

Communicatie met het management en de met governance belaste personen
In de nieuwe standaard is een aparte paragraaf opgenomen met betrekking tot communicatie. De strekking hiervan is dat de accountant tijdig moet communiceren over de aangelegenheden betreffende de samenstellingsopdracht.

‘De accountant moet in elke fase van de samenstellingsopdracht de aangelegenheden bespreken, die belangrijk genoeg zijn om onder de aandacht te brengen van het management of de met governance belaste personen’

Inzicht van de accountant
In de huidige Standaard is opgenomen dat de accountant een globaal beeld dient te verkrijgen van de bedrijfsactiviteiten alsmede de inrichting van de administratie van haar cliënt. De nieuwe Standaard gaat uit van het inzicht verkrijgen in de activiteiten van de onderneming inclusief het administratieve systeem en vastleggingen alsmede het van toepassing zijnde stelsel van financiële verslaggeving. Hoe ver dit inzichtvereiste dient te gaan, wordt in de Standaard overgelaten aan het professionele oordeel van de accountant. 

In de toelichtende tekst van de standaard wordt een aantal voorbeelden gegeven van aangelegenheden die een accountant in overweging kan nemen bij het verwerven van inzicht in de activiteiten van de onderneming en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving.

Samenstellen
Indien de accountant zich gedurende de samenstelopdracht ervan bewust wordt dat de aangeleverde informatie niet compleet, niet nauwkeurig of anderszins onbevredigend zijn, dient dit te worden gecommuniceerd met het management.

De accountant verzoekt het management om aanvullende of gecorrigeerde informatie.

Geeft het management hier geen invulling aan, dan dient de accountant de opdracht terug te geven en de met governance belaste personen in te lichten over de redenen voor teruggave.

Kwaliteitsbeheersing
De opdrachtpartner is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing en algehele kwaliteit van de opdracht. Hij stelt vast dat de opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met het stelsel van kwaliteitsbeheersing van het kantoor.

Indirect neemt de opdrachtpartner taken en verantwoordelijkheden over van de compliance officer.

Samenstellingsverklaring
De nieuwe voorbeeldtekst omschrijft in positieve woorden wat samenstellen inhoudt.

Daarmee kan de negatieve passage vervallen die zich richt op wat samenstellen niet is (‘Wij hebben geen controle- of beoordelings-werkzaamheden uitgevoerd…’). Deze passage kan wel facultatief worden gebruikt.

Conclusie
De nieuwe standaard is duidelijker en meer leesbaar. In de Standaard zijn meer verplichtingen opgenomen voor de accountant.

Mocht u op dit moment vrijwillig overgaan op de nieuwe Standaard kunt u bovenstaande punten gebruiken als checklist bij de uitvoering van de samenstellingsopdracht volgens de nieuwe Standaard.

Aandachtspunt is dat de kantoorhandboeken moeten worden aangepast aan de nieuwe Standaard 4410.

‘De nieuwe Standaard 4410 vraagt om een kritische houding van de accountant ten aanzien van de door de klant opgeleverde informatie.’

 

 


[i] drs. François Herms RA is werkzaam als manager Services bij CaseWare Nederland. Hij schrijft zijn bijdrage op persoonlijke titel.

Blijf op de hoogte van CaseWare
Neem vrijblijvend een CaseWare-ID of log in.